Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános rendelkezések

A https://melioracbd.hu weboldalon webáruházat üzemeltető Hemp Health Kft. jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) tájékoztatja a webáruház felhasználóit jogaikról és kötelezettségeikről.

 

Kérjük, hogy a megrendelés előtt alaposan olvasd el az ÁSZF-et, mert ez tartalmazza a köztünk elektronikus úton létrejövő szerződés lényeges feltételeit!

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Hemp Health Kft. (székhely: 9443 Petőháza, Bartók Béla utca 16.; adószám: 27730607-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-034107, a továbbiakban: Üzemeltető, HEMP HEALTH, Mi) https://melioracbd.hu  domain név alatt elérhető weboldalon CBD tartalmú illóolajakat, kozmetikumokat, élelmiszereket, étrend-kiegészítőket és egyéb kozmetikai termékeket (a továbbiakban: Termékek) forgalmazó webáruházat üzemeltet.

A Termékek megrendelésével a jelen ÁSZF-ben leírt feltételek szerint a termékek megvásárlására irányuló adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jön létre a HEMP HEALTH és a megrendelést elküldő magánszemély vagy vállalkozás (a továbbiakban: Felhasználó, Te, Ti) között.

A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a https://melioracbd.hu  weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetett Webáruház kínálatában szereplő Termék(ek) megrendelésére.

Az ÁSZF a HEMP HEALTH-re és a Felhasználóra, illetve a Fogyasztóra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza (az ÁSZF személyi hatálya).

 

2. MIT TARTALMAZNAK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK?

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a Felhasználó és az Üzemeltető között létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tartalmát, úgy mint

 • az Üzemeltető legfontosabb adatait, elérhetőségét,
 • az Üzemeltető leírását, működésének alapvető feltételeit,
 • Téged, mint Felhasználót és a HEMP HEALTH-t mint Üzemeltetőt megillető jogokat és kötelezettségeket,
 • a Webáruház használatával és a megrendelés menetével kapcsolatos információkat (regisztráció, megrendelés menete, a szerződéskötés formája és folyamata, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség, visszaigazolás stb.),
 • a teljesítési határidőkre vonatkozó előírásokat,
 • a felelősségi szabályokat,
 • a fizetési feltételeket,
 • az elállási jogról szóló tájékoztatást és a gyakorlásával kapcsolatos feltételeket,
 • a jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztatást,
 • a Téged megillető jogorvoslati jogokat és azok érvényesítésének feltételeit.
Fogalmak

3. FOGALMAK

 

Termék(ek): a Weboldalon elérhető termékkínálatban szereplő termékek;

Felhasználó: a Weboldalt használó személy;

Vásárló: a Webáruházból Termék(ek)et megrendelő vevő, aki lehet Fogyasztónak minősülő magánszemély, valamint a fogyasztónak nem minősülő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozás;

Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározottak szerint fogyasztónak minősülő természetes személy (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje; 

Vállalkozás: a Polgári Törvénykönyv 8:1. § 4. pont szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Felek: a Webáruház és a Vásárló együttesen;

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya Fogyasztónak minősül;

Szerződés: az Üzemeltető és a Felhasználó között a Webáruházban Termékek megvásárlására irányuló adásvételi szerződés;

Távollevők között létrejövő szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszközt alkalmaznak.

Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett, https://melioracbd.hu domain név alatt elérhető elektronikus felület, amelyen a Szerződés megkötésre kerül.

Vételár: a Termékekért fizetendő ellenszolgáltatás.

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, a Szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet az Üzemeltető a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal.

 

 4. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 

A Szerződésre a magyar jog az irányadó. Ha bővebben szeretnél tájékozódni a jogaidról, azt a Szerződésre vonatkozó alábbi jogszabályokban teheted meg:

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.),
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény (Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. évi (II.26.) Korm.rendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm.rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet (NGM rendelet),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatással összefüggő, közzétételi kötelezettséggel járó súlyos jogsértésekről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (E-kereskedelmi súlyos jogsértésről szóló Korm.rendelet),
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46//EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR, Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018.február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Geo-blocking rendelet).
Szerződő felek

5. A SZERZŐDŐ FELEK AZONOSÍTÁSA

 

A Szerződés a HEMP HEALTH mint Üzemeltető és a Vásárló mint a Termék(ek) megrendelője között jön létre, aki lehet Fogyasztó vagy Vállalkozás is.

 

A Webáruház legfontosabb adatai:

 

Cégnév: Hemp Health Kft.

Székhely (és egyben a panaszügyintézés helye): 9443 Petőháza, Bartók Béla utca 16.

Panaszügyintézés egyéb helye és visszavételi cím: CBD Corner by Hemp Health szaküzlet, 1085 Budapest, József krt. 59-61.

Cégjegyzékszám: 08-09-034107

Adószám: 27730607-2-08

Bejegyző bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Értékesítési online felület: https://melioracbd.hu

Bankszámlaszám: 1040 4058 5052 6971 6970 1002

Tárhelyszolgáltató neve, címe: UNAS Online Kft., 9400 Sopron, Kőszegi út 14. unas@unas.hu

 

 Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 

Telefonszám:+36 30 100 9525, +36 30 700 4259 (hétfő-péntek 9-18, szombat: 10-17)

E-mail cím: info@melioracbd.hu

 

 6. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

A Szerződés magyar nyelven jön létre.

A Weboldalon közölt információk nem minősülnek a HEMP HEALTH részéről a Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Te minősülsz ajánlattevőnek. A Szerződés akkor jön létre közöttünk, amikor az ajánlatod elfogadásaként a megrendelést visszaigazoljuk.

A megrendelések leadása kizárólag elektronikus úton lehetséges. Faxon, telefonon, e-mailben, levélben a rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket nem tudjuk teljesíteni.

A Weboldalon keresztül leadott megrendelés ráutaló magatartással (jelölőnégyzet bejelölése, megrendelést indító gombra kattintás) tett jognyilatkozat, így az annak alapján elektronikus úton köztünk, mint távollevő felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

A HEMP HEALTH a szerződéseket nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A HEMP HEALTH magatartási kódexnek nem veti magát alá.

A HEMP HEALTH kijelenti, hogy a Webáruház üzemeltetéséhez a jogszabályban előírt hatósági engedélyekkel rendelkezik, illetve a szükséges bejelentéseket megtette.

Rendelési információk

7. A REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATA

 

A Webáruházban történő megrendelés leadásához regisztráció nem szükséges, a Felhasználóknak lehetősége van regisztráció nélküli vásárlásra is.

 

A visszatérő vásárlóknak az Üzemeltető a rendelések nyomon követését és törzsvásárlói pontok jóváírását biztosítja.

 

A regisztráció megkezdéséhez kattints a „Regisztrálok” gombra, majd add meg az alábbi regisztrációs és kapcsolattartó adataidat:

 • e-mail cím,
 • jelszó,
 • telefonszám.

A regisztrációhoz a számlázási adatok megadására is szükség van.

A sikeres regisztráció előfeltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató megismerése, az ÁSZF kifejezett elfogadása és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulás.

 

A sikeres regisztrációról a megadott e-mail címre történő visszaigazoló e-mail küldésével értesítünk.

 

A sikeres regisztrációt követően a „Belépek” gombra kattintva a belépési felületen tudsz belépni a felhasználói fiókodba, miután a belépési adataidat megadtad (felhasználónév, jelszó).

A megrendelés leadásához a szállításhoz szükséges címeket is meg kell adnod.

A regisztrációval vállalod, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíted annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A profilod egyéb adatait is bármikor módosíthatod.

 

A profil adatok – így különösen a jelszó – titokban tartásáért kizárólag Te vagy a felelős. Amennyiben tudomást szerzel arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavadhoz jogosulatlan harmadik személy hozzáférhetett, köteles vagy haladéktalanul megváltoztatni jelszavad. Ha feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles vagy erről egyidejűleg értesíteni minket.

 

A profilod törlését a felhasználói fiókodban található „Profil törlése” gombra kattintva kezdeményezheted.  A HEMP HEALTH rendszere a törlést követően nem fogja az adataidat tartalmazni, az eltávolítás után az adatok visszaállítására nincs mód. A felhasználói fiók törlését követően a profilodhoz a későbbiekben nem férünk hozzá, és a törzsvásárlói programban gyűjtött pontjaid is elvesznek.  Megrendelés leadásához és a törzsvásárlói programban történő részvételhez új regisztráció szükséges.

 

 8. TERMÉKEK, ÁRAK, AKCIÓK

 

A Termékek leírása és vételára a Termékek adatlapján olvasható. Az ár forintban értendő és az ÁFA-t tartalmazza. Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az Üzemeltető jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik Termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, az Üzemeltető jogosult a megrendelést törölni, kivéve, ha az eltérés elenyésző.

A Weboldalon feltüntetett akciók érvényessége azon megrendelésekre terjed ki, melyek az akciós áron lettek leadva, maximálisan 10 napon belüli kiszállítással. Akciós termékek esetén az akció időtartama visszavonásig érvényes.

Amennyiben egy Termék készlethiány miatt nem kapható, az Üzemeltető a Vásárlót tájékoztatva törölheti a megrendelésből. A Vásárló ezen esetben telefonos vagy elektronikus (e-mail, sms) formában tájékoztatást kap, megrendelésétől elállhat. A rendeléstől való elállást a vásárlónak mindenképpen jeleznie kell!

 

9. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA

 

Termékek ismertetése, kiválasztása

A Weboldal felületén lehetőséged van böngészni a Termékek között, amelyeket különböző szempontok szerint mutatunk be. A termékkategória nevére kattintva a benne szereplő Termékek listája megjelenik.  A Termék lényeges tulajdonságairól, részletes jellemzőiről, áráról a Termék nevére, illetve fotójára kattintva tájékozódhatsz.

 

 A „kosár” funkciói

Ha bármely Termék elnyeri a tetszésed, akkor a „Kosárba rakom/Megrendelem” vagy hasonló feliratú gombra kattintva tudod a Terméke(ke)t a virtuális kosárba helyezni, ami egyfajta „előszobája” a megrendelésnek.

A kosár tartalmát a „Kosár tartalma”, a „Kosár” vagy hasonló feliratra/gombra vagy a kosár ikonra (rajzra) kattintva tudod megtekinteni.

A kosárba rakott Termék(ek) darabszámát a megrendelés végleges leadása előtt a „+ / -” ikonokra kattintva tetszés szerint csökkentheted, növelheted vagy A „törlés - X” ikonra kattintva törölheted a kosárból.

A Felhasználó a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

 

Milyen lépéseket kell tenned a megrendelés elküldéséhez?

A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Webáruházba, vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

 

A Vásárló kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők.

 

Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a Termékekre vagy az árakra vonatkozó információkban, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Vásárlót az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.

A megrendelésed elküldése előtt egy összefoglaló oldalon ellenőrizheted a korábban megadott adatokat és a kosárban lévő Terméke(ke)t, illetve azok mennyiségét. Ha adatbeviteli hibát vettél észre, mindenképp javítsd ki! A megrendelés véglegesítése előtt lehetőséged van arra is, hogy a kosár tartalmán változtass (a „Vissza” gomb megnyomásával).

Ha meggyőződtél arról, hogy a megadott adatok helyesek és a kosár a megrendelni kívánt Terméke(ke)t tartalmazza, akkor megrendelést a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával tudod véglegesíteni és elindítani a rendelésedet, a jelen ÁSZF elfogadásával.

 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 

Az adatok megadását követően Vásárló a”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy emailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

 

Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

 

Adatbeviteli hibák javítása: a Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vásárló a „+,-” gombbal véglegesíti a mennyiséget. Amennyiben törölni kívánja Vásárló a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 

 

 10. A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSÁNAK FOLYAMATA

 

A megrendelésed elküldése után 3 órán belül, de legkésőbb 48 órán belül egy e-mail fogsz kapni tőlünk, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • az automatikus visszaigazolást, melyben arról tájékoztatunk, hogy a rendelésed megérkezett a rendszerünkbe és tartalmazza az általad megadott adatokat (a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a Szolgáltatás árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget).

 

Ha azt tapasztalod, hogy a visszaigazolás tévesen tartalmazza az adataidat, úgy ezt a tényt haladéktalanul köteles vagy e-mailben közölni velünk – a helyes adatok egyidejű megadásával. Amennyiben a visszaigazoló és a szerződést létrehozó e-mailünk 48 órán belül nem érkezik meg az e-mail fiókodba, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot! Bár mindent megteszünk a technikai problémák megelőzésére, de elképzelhető, hogy a megrendelésed technikai okok miatt mégsem érkezett meg a rendszerünkbe.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az előző pontban foglalt első levél szerinti visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az Szerződést nem keletkeztet.

 

 • a HEMP HEALTH-nek a megrendelésedet (szerződéses ajánlatodat) elfogadó szerződéses nyilatkozatát, amely legkésőbb a megrendelésedtől számított 48 órán belül visszaigazolja a megrendelés teljesíthetőségét.
Szerződés létrejötte
 1. 12. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE ÉS TARTALMA

    

   A HEMP HEALTH megrendelést visszaigazoló e-mailje polgári jogi értelemben az általad tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel létrejön a Szerződés Közted és a HEMP HEALTH között. A Szerződés létrejöttének az időpontja az az időpont, amikor a visszaigazoló e-mailünk az e-mail fiókodban hozzáférhetővé válik. A HEMP HEALTH a szerződést létrehozó visszaigazoló e-mailjében a szerződéskötés időpontjában hatályos ÁSZF-et tartós adathordozón is megküldi a Vásárló számára.

   Az általunk online módon megkötött Szerződés Termék adásvételére, illetve Szolgáltatás nyújtására irányuló, távollevők közötti elektronikus úton létrejött szerződésnek minősül.

   A Szerződés alapján a HEMP HEALTH a Termék(ek)) tulajdonjogának átruházására, továbbá Vásárló részére történő kiszállításáról gondoskodni köteles.  A Vásárló kötelezettsége a vételár és a szállítási költség megfizetése és a Termék(ek) átvétele.


   A Szerződés megszűnik az Üzemeltető és a Vásárló szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével. A Szerződést megszünteti továbbá az is, ha az Üzemeltető vagy a Vásárló elállási jogát gyakorolja.

    

   Ajánlati kötöttség

   Az ajánlati kötöttség azt jeleni, hogy a megrendeléshez, mint az általad tett ajánlathoz meghatározott ideig kötve maradsz. A HEMP HEALTH 48 órán belül tehet olyan elfogadó nyilatkozatot, amellyel a szerződés létrejön – a visszaigazoló e-mailnek tehát haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül meg kell érkezni Hozzád.

   Amennyiben az ajánlati kötöttség fenti időtartama alatt nem kapod meg a visszaigazoló e-mailünket (vagyis azt nem válik hozzáférhetővé az e-mail fiókodban), mentesülsz az ajánlati kötöttség alól.

   Ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert hibás e-mail címet adtál meg a regisztrációd során, vagy az e-mail fiókod tárhelyének telítettsége miatt nem tudsz üzenetet fogadni, a HEMP HEALTH kizárja a felelősségét a rendelésed meghiúsulásáért és a szerződés létrejöttének elmaradásáért. Természetesen egy ilyen probléma esetén is igyekszünk segítségedre lenni, és megoldást találni.

   Ha megrendelésed elküldése után a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát találsz, azt 24 órán belül köteles vagy jelezni a HEMP HEALTH felé, hogy elkerüljük a nem kívánt vagy téves tartalmú rendelés teljesítését.

    

   A szerződés hatálya

   Jelen Szerződés a megrendelés visszaigazolásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le.

    

   Hibás ár

   A Szolgáltatás árának/díjának és leírásának feltüntetésekor a lehető legnagyobb gondossággal járunk el, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy a Szolgáltatás hibás árral szerepel a Weboldalon.

   Az alábbi esetekben nyilvánvalóan hibás árat látsz:

   • 0 Ft-os ár
   • kedvezményes, de nem a kedvezmény feltüntetett mértékének megfelelően csökkentett ár,
   • a tényleges árleszállítás szándéka nélküli hibás ár, amely a kedvezményes piaci árszintnél is lényegesen alacsonyabb, ahhoz képest is irreális.

    

   Ilyen esetekben a HEMP HEALTH az alábbi jogot tartja fenn magának:

   1. nem fogadja el a Felhasználónak a HEMP HEALTH szerződéses akaratától eltérő tartalommal (irreálisan alacsony árat tartalmazó) ajánlatát,

   ÉS

   1. választása szerint a valós szerződéses akaratának már megfelelő ár alkalmazásával tesz ajánlattételi felhívást a Felhasználónak (a Felhasználó nem köteles ezen az új áron új megrendelést leadni a HEMP HEALTH felé),

   VAGY

   1. a téves ár alkalmazásával indult ajánlattételi folyamat eredménytelenül lezártnak minősül és a Szerződés nem jön létre.

    

   A kereskedelmi gyakorlat megítélése során a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében az olyan fogyasztó magatartását kell alapul venni, aki észszerűen tájékozottan, az adott helyzetben általában elvárható figyelmességgel és körültekintéssel jár el.

    

   A HEMP HEALTH ennek alapján feltételezi a Felhasználókról, hogy a Szolgáltatás megrendelésekor a tudatos fogyasztótól elvárható magatartás szerint járnak el, tehát tisztában van a megrendelni kívánt Szolgáltatás tulajdonságával, jellemzőivel és piaci árszintjével, így azzal is, ha a Szolgáltatásnak a Weboldalon feltüntetett ára nyilvánvalóan alacsony.

    

    

   1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS A SZÁMLA MEGKÜLDÉSE

    

   Fizetési módok

   Az általad kiválasztott Szolgáltatások díját/árát az alábbi fizetési megoldással tudod kiegyenlíteni:

   • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor. 
   • Online bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013
   • Átutalással történő fizetés (egyedi esetekben): a Vásárló a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Vásárló jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

    

    

   Szállítási költség


   A szállítási költség 15.000,- HUF rendelési összeg alatt 999,- HUF/szállítás, a 15.000,- HUF összeget meghaladó rendelés esetén ingyenes.

      

   Számla

   A HEMP HEALTH minden megrendelésről ÁFÁ-s számlát állít ki a Vásárló nevére és címére. A HEMP HEALTH a kiállított számlát a Vásárló számára elektronikus úton küldi meg. Amennyiben a HEMP HEALTH számlát állított ki és a Vásárló helytelenül adta meg adatait és ezen okból nem kapta meg az számláját, ezért a HEMP HEALTH-t semmilyen felelősség nem terheli.

    

   1. 14. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

    

   A HEMP HEALTH a megrendelt és házhoz szállítani kért Termékek kiszállítását a Vásárló által megadott szállítási címre futárszolgálat alvállalkozó bevonásával végzi.

   A HEMP HEALTH az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha azt maga teljesítette volna.

   A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és Termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogadunk el!

   A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.

  Elállás joga

  A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA

  A jelen fejezetben felsorolt jogok a fogyasztónak minősülő Vásárlókat illetik meg (a továbbiakban: Fogyasztó). Ennek megfelelően a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások nem gyakorolhatják a jelen fejezet szerinti elállási jogot.

  A 45/2014. Korm.rendelet 20. §-a  értelmében a Fogyasztó jogosult a Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a

  1. Terméknek,
  2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4. d)  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

   

  a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

  A Fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

  A Fogyasztó elállási jogának kizárása

  A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

  Ennek értelmében az egészségvédelmi és higiéniai szabályokat betartva bontott vagy sérült csomagolású terméket nem áll módunkban visszavenni.

  Ha a Fogyasztó élni kíván az elállás jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (pl. postán vagy elektronikus levél útján) a jelen ÁSZF 5. pontjában található elérhetőségeken a HEMP HEALTH részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a jelen ÁSZF végén található 1. sz mellékletben található elállási nyilatkozat-mintát is.

   

  Az elállási jog gyakorlására vonatkozó eljárás szabályai

   Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a HEMP HEALTH részére. Amennyiben a Fogyasztó postai úton küldi meg elállási nyilatkozatát, akkor a postára adás dátumát, amennyiben e-mailen keresztül, akkor az e-mail küldésének idejét kell figyelembe venni a határidő számítás szempontjából.

  A bizonyíthatóság szempontjából a postán megküldött elállási nyilatkozatot ajánlott küldeményként, az e-mailben küldött elállási nyilatkozatot pedig kézbesítési jelentés kérésével megküldeni.

  A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy elállási jogát az e fejezetben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

  A HEMP HEALTH köteles észszerű határidőn belül visszaigazolni a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését, különösen akkor, ha a Fogyasztó a Weboldalon biztosított módon (űrlapon) küldte be nyilatkozatát.

  A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a HEMP HEALTH által a Weboldalon feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő megtartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt furának adja) a Terméket.

  A Terméknek a Webáruház visszavételi címére történő visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Webáruház vállalta e költségek viselését. Tájékoztatunk, hogy a HEMP HEALTH nem vállalja a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a fogyasztótól, így az utánvéttel küldött csomagot nem vesszük át. A Termék visszaküldésén kívül a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

  Felelősség az értékcsökkenésért

  HEMP HEALTH fenntartja magának a jogot, hogy az elállási jog gyakorlása esetén követelje a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést, illetve észszerű költségeinek megtérítését.

  A vételár visszatérítése

  Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a HEMP HEALTH visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Termék vételára), ideértve a szállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja (például az elállási nyilatkozatában megadja a bankszámlaszámát és a kedvezményezett nevét). Az ilyen visszatérítési mód alkalmazása miatt a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

  HEMP HEALTH jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte - a kettő közül a korábbi időpontot figyelembe véve.

  Kellékszavatosság, termékszavatosság

  16. KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS TERMÉKSZAVATOSSÉGRÓL SZÓLÓ SZABÁLYOK

   

   Hibás teljesítés

  Egy Termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy ha nem rendelkezik a gyártó által leadott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Nem minősül hibás teljesítésnek az, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett volna.

  Fogyasztói szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy éven belül a Fogyasztó által felismert hiba már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

  Hibás teljesítés esetén az alábbi kellékszavatossági, illetve termékszavatossági igényeket érvényesítheted.

   

  Kellékszavatosság

   

  Milyen esetben élhetsz kellékszavatossági jogoddal?

   

  A Webáruházzal szemben hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthetsz a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt új termék esetében az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési időn belül érvényesítheted a szavatossági igényeidet azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadásának az időpontjában már léteztek.  

   

  Amennyiben nem fogyasztói szerződésről van szó, az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheted a szavatossági igényeidet.

  A kellékszavatossági igény közvetlenül a Webáruházzal szemben érvényesíthető.

   

   

  Milyen jogok illetnek meg a kellékszavatossági igényed alapján?

   

  A webáruház hibás teljesítése esetén - választásod szerint  az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhetsz:

   

  Kérheted a Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül az általad választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igényed teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérted, illetve nem kérhetted, úgy igényelheted az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Te is kijavíthatod, illetve mással kijavíttathatod vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhatsz, illetve meg is szüntetheted azt.

   

  Választott kellékszavatossági jogodról egy másikra is áttérhetsz, az áttérés költségét azonban neked kell viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   

  Fogyasztóként akkor is jogosult vagy- a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

  1. a)  nem végeztük el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégeztük azt, de részben vagy egészben nem teljesítettük azt az előírást, hogy a kicserélt Termék visszavételét, illetve a nem megfelelő Termék eltávolítását a saját költségünkre kell biztosítanunk, vagy megtagadtuk a Termék szerződésszerűvé tételét;
  2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a megkíséreltük a Termék szerződésszerűvé tételét;
  3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  4. d) nem vállaltuk a Termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogjuk a Terméket szerződésszerűvé tenni.

   

  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Terméknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás Termék tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb Termék vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő Termékeket tartsa meg.

   

   

  Milyen kötelezettségeid vannak a kellékszavatossági jogok érvényesítése során?

   

  Fogyasztóként jogosult vagy a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg nem teszünk eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinknek.

  A Terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a HEMP HEALTH rendelkezésére kell bocsátanod.

   

  Hogyan gyakorolhatod a kellékszavatossági jogod?

   

  Fogyasztóként az adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági jogod a Webáruháznak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

   

   

  Hogyan kell a Webáruháznak eljárni a kellékszavatossági jog érvényesítése során?

   

  Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

   

  A Webáruháznak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt Termék visszavételét.

   

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

  Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy több Terméket érintő adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Termékeke egy része tekintetében szünteti meg, úgy

   

  1. a) a Fogyasztónak a Webáruháznak a költségére vissza kell küldenie a Webáruháznak az érintett árut; és
  2. b) a Webáruháznak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett Termék vonatkozásában teljesített vételárat, amint az Terméket vagy a Termék visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

   

  Milyen határidő áll nyitva kellékszavatossági igényed érvényesítésére?

   

  A hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül köteles vagy közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmed, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaidat már nem tudod érvényesíteni.

   

   

  Kit terhel a bizonyítás a kellékszavatossági jogok érvényesítése során?

   

  A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igényed érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolod, hogy a Terméket a HEMP HEALTH értékesítette. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Téged terhel annak a bizonyítása, hogy az általad felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   

  Ha hibás teljesítésre hivatkozva kívánod megszüntetni az adásvételi szerződést, minket terhel annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

   

  Milyen esetben tagadhatjuk meg a Termék szerződésszerűvé tételét?

   

  A HEMP HEALTH megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne nekünk, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

   

   

  Termékszavatosság

   

  A Termék hibája esetén Fogyasztó - választása szerint elállhat vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényedet a gyártóval szemben érvényesítheted.

   

  Az Üzemeltető kizárólag új, bontatlan csomagolású termékeket értékesít. A szavatossági idő terméktípustól függően változó.

   

  Milyen jogok illetnek meg a termékszavatossági igényed alapján?

   

  Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

   

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheted termékszavatossági igényed?

   

  Termékszavatossági igényed kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Neked kell bizonyítanod, ezért javasoljuk, hogy még a termék szavatossági idejének lejárta előtt jelezd igényed!

   

  Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

   

  A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

   

  Milyen határidőben érvényesítheted n termékszavatossági igényét?

   

  Termékszavatossági igényed a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheted. E határidő elteltével e jogosultságod elveszíted.

   

   

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felelősség kizárása

  Az Interneten keresztül történő vásárlás esetén feltételezhető, hogy a Vásárló ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az előforduló hibákra.

  Az Üzemeltető nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

  Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Üzemeltetőnek.

  A Webáruház nem vállal felelősséget a megrendelt és kiszállított termékek nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkért.

   

  Egyéb rendelkezések

  Az Üzemeltető jogosult az Általános Szerződési Feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a Webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak. Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő vásárlási feltételeket kell alkalmazni.

   

  Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

  Panaszkezelés

   

  A Vásárló az Üzemeltetőnek, illetve az Üzemeltető érdekében vagy javára eljáró személynek a Termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

   

  Postai úton:

  Székhely: 9443 Petőháza Bartók Béla utca 16.

  Telephely: CBD Corner by Hemp Health szaküzlet, 1085 Budapest, József krt. 59-61.

   

  Elektronikus formában:

  e-mail: info@melioracbd.hu

  Telefonon:

  +36 30/100-9525

  A Vásárló szóbeli panaszát az Üzemeltető azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.

  A Vásárló írásbeli panaszát az Üzemeltető a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

   

  Online vitarendezés

   

  Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.

  Ön az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

  Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.

   

  Békéltető testület

  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

  A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a vitás ügy rendezését az Üzemeltetővel közvetlenül megkísérelje.

  Az Üzemeltető a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

  Békeltető testületi eljárás – illetékességi októl függően – az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhető:

  a.) A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint az ÁSZF 2. számú mellékletében felsorolt békéltető testületekhez fordulhat.

  b.) Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége a következő

  Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
  Fax száma: (96) 520-218
  Név: Horváth László
  E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   

  A békéltető testületek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárásról további részletes információk a www.bekeltetes.hu oldalon érhetők el.

   

  Jogérvényesítés

  A Fogyasztó a panaszának elutasítása esetén a békélető testületi eljárást vagy hatósági eljárást  kezdeményezhet.

  Ha a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

  Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatalok járnak el, az alábbi elérhetőségeken http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

  A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból fogyasztóvédelmi szempontból vizsgálja az Üzemeltető kereskedelmi gyakorlatát. A Felhasználó egyedi ügyének megoldására a fogyasztóvédelmi hatóság átteszi a kérelmező ügyét az illetékes békéltető testülethez.

  A Fogyasztó panaszának elutasítása  esetén joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetősége a http://www.bekeltetes.hu oldalon található. A békéltető testület eljárása megindításánk a feltétele, hogy azt megelőzően a Fogyasztó közvetlenül is megkísérelje az Üzemeltetőval panaszának rendezését.

  A Felhasználó jogosult követelésének érvényesítésére polgári peres vagy nemperes eljárást kezdeményezni.

  Felelősség kizárása

  Az Interneten keresztül történő vásárlás esetén feltételezhető, hogy a vásárló ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az előforduló hibákra.

  A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

  A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak a szolgáltatónak.

  A Webáruház nem vállal felelősséget a megrendelt és kiszállított termékek nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkért

  Egyéb rendelkezések

  A Szolgáltató jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a  webáruházban való közzététel időpontjától hatályosak. Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő vásárlási feltételeket kell alkalmazni.

  Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

  A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  Postai úton:

  Székhely: 9443 Petőháza Bartók Béla utca 16

  Elektronikus formában:

  e-mail: info@melioracbd.hu

  Telefonon:

  +36 30/700-4259

  A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.

  A Vásárló írásbeli panaszát a Szolgáltató a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

  Értékelés, keresőfunkció

  A Termék értékelésére a „Véleményt írok” gombra kattintva van lehetőség az értékelni kívánt Termék aloldalán.

   

  A HEMP HEALTH biztosítja, hogy az értékelés funkció csak a Vásárlók számára legyen elérhető. A vélemény írásához nevet és e-mail címet kell megadni, utóbbi alapján azonosítjuk, hogy valós Vásárlóról van-e szó - ha igen, akkor minden review változtatás nélkül kikerül az oldalra, a megadott név feltüntetésével.

   

  A HEMP HEALTH az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint ösztönző e-mailben kérheti az értékelés funkció használatát, illetve azt külön kedvezményekkel ösztönözheti.

   

  A Weboldalon keresőfunkció is található, így lehetőséged van kulcsszavak alapján is rákeresni a kívánt Termékre.

  A Termékeket lehetőséged van

  • népszerűség szerint,
  • ár szerint,
  • felvitel szerint, illetve
  • egyedi termék sorrend alapján szűrni.

   

  20. SZELLEMI TULAJDONJOGOK (SZERZŐI JOGOK, VÉDJEGY)

     

  Az Üzemeltető az összes HEMP HEALTH tartalom kizárólagos tulajdonosa, beleértve az összes szerzői jogot, védjegyet, és egyéb szellemi tulajdonjogokat (pl. szoftver, vizuális felületek, szövegek, grafikák, design elemek, számítógépes kód, online platform, termékek, szoftverek, szolgáltatások, beleértve, de nem kizárólagosan, a mobileszköz-alkalmazásokat és a Szolgáltatások minden egyéb elemét (együttesen: az „Anyagok”).

  Az Anyagok Magyarország szerzői jogi, szabadalmi és védjegy törvényei, nemzetközi jogszabályok és egyezmények, valamint minden egyéb vonatkozó szellemi tulajdonjog, valamint a vonatkozó törvények általi védelemben részesülnek. A Weboldalon található összes Anyag a HEMP HEALTH vagy leányvállalatai vagy kapcsolt vállalatai és/vagy harmadik fél szellemi tulajdonjogi jogosult tulajdonát képezi. A Weboldalon megjelenő összes védjegy a HEMP HEALTH vagy harmadik fél szellemi tulajdonjogi tulajdona.

  A Weboldal illetve az azon közzétett valamennyi képi, szöveges, grafikai, illetve videós tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak rögzítése, másolása, letöltése, többszörözése, nyilvánossághoz történő továbbközvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése.

   

  Adatvédelem

  Az Adatkezelési Tájékoztató (ezen belül az Általános Adatkezelési Tájékoztató és a Részletes Adatkezelési Tájékoztató) elérhető a fentiekben megjelölt weboldalon.

   

  Záró rendelkezések

  A jelen Általános Szerződési Feltételeket az Üzemeltető - a jogszabályban foglalt keretek között - jogosult egyoldalúan módosítani.

  Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

   

  Budapest, 2022. május 30.

  1. sz. melléklet Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

  (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   

  Címzett: Hemp Health Kft.

  Székhely (és egyben a panaszügyintézés helye): 9443 Petőháza, Bartók Béla utca 16.

  Panaszügyintézés egyéb helye és visszavételi cím: CBD Corner szaküzlet, 1085 Budapest, József krt. 59-61.

  Cégjegyzékszám: 08-09-034107

  Adószám: 27730607-2-08

   

   

  Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

   

  Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

  Fogyasztó(k) neve:

  Fogyasztó(k) címe:

   

   

  A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

   

   

  Kelt:

  2. sz. melléklet

  2. melléklet

  Az egyes megyei kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testületek listája és elérhetőségei

   

  Baranya megye:

  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,
  Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

  KRID: 667360112    

  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

  www.baranyabekeltetes.hu

   

  Békés megye:

  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

  E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

  Telefon: 06-66-324-976

  Fax: 06-66-324-976

   

  Borsod-Abaúj-Zemplén megye:

  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Telefon:

  46/501-090 (új ügyek)

  46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

  E-mail: bekeltetes@bokik.hu

  www.bekeltetes.borsodmegye.hu

   

  Budapest:

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Telefon: 06-1-488-2131

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  www.bekeltet.bkik.hu

   

  Csongrád-Csanád megye:

  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

  Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

  Telefon: +36-62/554-250/118

  Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   

   

  Fejér megye:

  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

  Lencsés Hajnalka békéltető testületi ügyintéző, ügyfélkapcsolati koordinátor

  Telefon: 06-22/510-310

  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

  www.bekeltetesfejer.hu

   

  Győr-Moson-Sopron megye:

  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

  Telefon: 06-96-520-217

  email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   

  Hajdú-Bihar megye:

  Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

  Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

  Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

  Fax: 06-52-500-720

  E-mail: bekelteto@hbkik.hu

   

  Heves megye:

  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

  Ügyfélfogadási időpontok:

  Hétfő 9.00 - 12.00

  Szerda 9.00 - 12.00

  Péntek 9.00 - 12.00

  Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

  E-mail: bekeltetes@hkik.hu

  (személyesen és telefonon is)

  Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

   

  Jász-Nagykun-Szolnok megye:

  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba

  E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

  Telefon: 20/373-2570

   

  Komárom-Esztergom megye:

  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

  Telefon: 06-34-513-010

  Fax: 06-34-316-259

  E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

  https://kem-bekeltetes.hu/  

   

  Nógrád megye:

  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

  Telefon: 06-32-520-860

  E-mail: nkik@nkik.h

  www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu

  A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID: 166469396

   

  Pest megye:

  Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
  Telefon: 06-1-792-7881

  http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

  vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

  A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID:560351920

   

  Somogy megye:

  Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

  Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026

  E-mail: skik@skik.hu

  www.skik.hu

   

  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

  Telefon: 06-42-420-180

  Fax: 06-42-420-180

  e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

   

  Tolna megye:
  Elnök: Mónus Gréta

  Cím: Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefon: 06-74-411-661
  Mobil: 06-30-664-2130
  Fax: 06-74-411-456
  E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

   

  Vas megye:

  Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

  hétfő: 8.00-18.00

  kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-13.00

  telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

  Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

  e-mail: bea@vmkik.hu

  Dr. Kövesdi Zoltán Békéltető Testület elnöke

  telefon: 30/9566-708

   

  Veszprém megye:

  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

  Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

  Fax: 06-88-412-150

  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

  Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

  A testület hivatali kapujának elérhetősége: KRID 262219313

   

  Zala megye:

  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

  Telefon: 06-92-550-513

  Fax: 06-92-550-525

  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

  http://www.bekelteteszala.hu/

   

   

   

  A listát a bekeltetes.hu Testületek menüpont alatt található elérhetőségek alapján állítottuk össze, ahol a mindenkor aktuális elérhetőségi adatok elérhetőek.

  Adatkezelési tájékoztató
  ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

  Mi, a Hemp Health Kft.,   mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő, mi) ezúton tájékoztatjuk az érintetteket a www.hemphealth.hu, a www.melioracbd.hu, www.cannabites.hu  weboldalak (a továbbiakban: Weboldal(ak) látogatóit, a Weboldal(ak)on elérhető webáruház (a továbbiakban: Webáruház) látogatóit és vásárlóit, a CBD Corner by Hemp Health üzletek vásárlóit, valamint az üzleti partnereink kapcsolattartóit, hogy tiszteletben tartva a személyes adatainak védelméhez és az információs önrendelkezéshez fűződő jogukat, adatkezelésünk során a jelen általános adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően járunk el (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató, Tájékoztató).

  I. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
  1. MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS AZ ADATVÉDELEM?

   

  Az adatvédelem - a magánszféra védelmének fontos eszközeként – a személyes adatokat védi. Célja az érintett természetes személyek információs önrendelkezési jogainak és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme, a személyes adatok jogszerű kezelésének biztosítása és annak megakadályozása, hogy a személyes adatokat arra jogosulatlan személyek megismerhessék.  

   

   

  1. ELKÖTELEZETTSÉGÜNK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME IRÁNT

   

  Az Adatkezelő üzleti tevékenysége során

  • a Weboldal látogatói,
  • a Webáruház látogatói és vásárlói,
  • a CBD Corner by Hemp Health üzlet(ek) vásárlói,
  • az üzleti partnerek kapcsolattartói

  személyes adatait kezeli (a továbbiakban: Érintett, Érintettek, Te, Ti).

   

  A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve mindenhol, ahol a személyes adataid felhasználásra kerülnek, tömör, konkrét és átlátható tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés módjáról, céljáról és körülményeiről.

  A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályoknak és joggyakorlatnak eleget téve kezeljük, továbbá minden esetben megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

  Az elszámoltathatóság alapelvét tiszteletben tartva adatkezelési tevékenységünkről folyamatosan naprakész és közérthető tájékoztatást nyújtunk.

   

  A jogszabályváltozások és a joggyakorlat folyamatos fejlődésére tekintettel, illetve az üzleti folyamatainkhoz kapcsolódó adatkezelések megváltozása kapcsán fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót folyamatosan frissítsük.

  Az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális verzióját, illetve a korábban hatályos verziókat a  https://hemphealth.hu weboldal láblécében az „Adatkezelési Tájékoztató” menüpontja alatt érheted el. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

   

  A jelen Tájékoztató értelmezéséhez elengedhetetlen az adatvédelem alapvető fogalmainak ismerete. A fogalommeghatározásokat a GDPR[1] 4. cikke tartalmazza, melyből az alábbiakat emeljük ki:

  „személyes adat”: azonosított vagy - bárki által - azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

  „azonosítható”: azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  „különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

  „adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége;

  „adatkezelési műveletek”: a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  „adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges;

  „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

  „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

  „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

  „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

  „adatkezelő”: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza;

  „adatfeldolgozó”: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

  „címzett”: akivel a személyes adatot közlik (függetlenül attól, hogy harmadik fél -e);

  „harmadik fél”: bárki, aki nem azonos az érintettel, adatkezelővel, adatfeldolgozókkal vagy azokkal, akik a nevükben járnak el;

  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

   

  1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

   

  A jelen Tájékoztató célja, hogy

   

  • könnyen átlátható és érthető legyen az érintettek számára, hogy

   

   • a Weboldalon és a Webáruházban, illetve a CBD Corner by Hemp Health üzlet(ek)ben hogyan gyűjtjük, milyen célból használjuk, illetve milyen elvek és szabályok szerint kezeljük a személyes adatokat,
   • az üzleti partnereinkkel történő kapcsolattartás során milyen személyes adatok kezelésére kerül sor,
   • milyen körülmények között adhatjuk át személyes adataidat másoknak és
   • milyen jogokat érvényesíthetsz a személyes adataid kezelésével kapcsolatban.

   

   

  1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

   

  A jelen Tájékoztató személyi hatálya kiterjed

  • a Weboldal látogatóira és a Webáruház látogatóira, illetve vásárlóira, valamint az Adatkezelővel a Weboldalon keresztül kapcsolatba lépő érintettekre,
  • a CBD Corner by Hemp Health üzlet vásárlóira,
  • az Adatkezelő üzleti partnereire, valamint,
  • az Adatkezelőre és az Adatfeldolgozóira.

   

  Jelen Tájékoztatóban az Adatkezelő az üzleti tevékenységével kapcsolatos adatkezelés lényeges körülményeiről, módjairól, elveiről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról nyújt részletes információkat.

   

   

   

  1. KI LESZ A SZEMÉLYES ADATAID KEZELÉSÉRE FELJOGOSÍTVA?

   

  A személyes adataid kezelésének célját és eszközét adatkezelőként mi határozzuk meg.

   

  ADATKEZELŐ ADATAI:

   

  Cégnév:                       Hemp Health Korlátolt Felelősségű Társaság

  Székhely:                    9443 Petőháza, Bartók Béla utca 16.

  Adószám:                    27730607-2-08

  Cégjegyzékszám:        08-09-034107

  E-mail cím:                  info@hemphealth.hu

   

   

  Adatkezelőként a részünkre átadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adataidhoz csak a munka- vagy feladatkörük alapján adatkezelésre jogosított munkavállalóink és megbízottjaink férhetnek hozzá.

   

   

  1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

   

   

  ADATVÉDELMI ELV

  TARTALMA

  a.   Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

   

  Az adatkezelésnek jogszerűnek, tisztességesnek és az érintett számára átláthatónak kell lennie az adatkezelés teljes időtartama alatt.

   

  b.    Célhoz kötöttség

  A személyes adataidat csak egyértelműen meghatározott, jogszerű célból kezelhetjük, és az adatok gyűjtésének, illetve az egyéb adatkezelési műveleteknek az adatkezelés céljához kell igazodnia. A célhoz kötöttség elvéből következik, hogy személyes adatot csak az adatkezelési cél megvalósulásáig lehet kezelni.

   

  c.    Adattakarékosság elve

  Csak azok a személyes adatok kezelhetők jogszerűen, amelyek az adatkezelési célok megvalósításához feltétlenül szükségesek, megfelelőek és relevánsak.

  d.       Pontosság

  A nyilvántartási rendszereinkben tárolt adatoknak az adatkezelés teljes folyamatában a valósággal egyezőnek kell lenniük. Amennyiben az adatok pontatlanok, tévesek, úgy kérelmed alapján Veled együttműködve gondoskodunk az a személyes adataid pontosságának helyreállításáról.

   

  e.     Korlátozott tárolhatóság

  A személyes adatok csak addig tárolhatók, amíg az adatkezelés célja megvalósul. A személyes adatok nem halmozhatók fel, nem tárolhatók korlátlan ideig. Ennek érdekében meghatározzuk az adatkezelés időtartamát, illetve amennyiben ez nem lehetséges, úgy az időtartam meghatározására vonatkozó szempontokat.

   

  f.     Integritás és bizalmas jelleg

  Adatkezelőként a részünkre átadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adataidhoz csak a munka- vagy feladatkörük alapján adatkezelésre jogosított munkavállalóink és megbízottjaink férhetnek hozzá. A személyes adatokat tartalmazó iratok, illetve adatok megőrzéséről a technika állásának megfelelő és a hasonló szervezeteknél elvárható technikai és szervezési biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk.

   

  g.      Elszámoltathatóság elve

  Adatkezelőként felelősek vagyunk azért, hogy személyes adataidat a GDPR-ben foglaltaknak megfelelően kezeljük, és képesnek kell lennünk a megfelelés igazolására. Az elszámoltathatóság érdekében az adatkezelési tevékenységünket a GDPR foglaltaknak megfelelően dokumentáljuk.

  A szükséges tájékoztatások átadásáról, közzétételéről, az általunk végzett adatkezelésekről, az adatbiztonság érdekében tett intézkedéseinkről, az adatvédelmi incidensekről, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos megkeresésekről nyilvántartást vezetünk.

   

   

   

   

   

  1. KISKORÚAK ADATKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

   

  Az Adatkezelő a Webáruház termékeit és hírlevél szolgáltatását elsősorban 18. életévüket betöltött, nagykorú személyek részére kínálja, kifejezetten kiskorúak részére kínált terméke, illetve szolgáltatása nincs.  A hozzájárulás jogszerűsége érdekében az érintettnek nyilatkoznia kell, hogy 18. életévét betöltötte, a regisztrált felhasználók születési dátumának hiányában azonban nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát ténylegesen ellenőrizni.

   

   

  1. MILYEN SZEMÉLYES ADATAIDAT KEZELHETJÜK?

   

  Attól függően, hogy miként használod a Weboldalunkat, illetve a Webáruházunk és a CBD Corner by Hemp Health üzlet(ek) termékei iránt érdeklődve vagy azok igénybevétele során milyen információkat osztasz meg velünk, az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük be Tőled:

  1. név (vezetéknév és/vagy keresztnév)
  2. email cím
  3. lakcím, illetve számlázási cím (ország, város, irányítószám, házszám)
  4. szállítási cím, ha ez eltér a lakcímtől
  5. adószám (kizárólag számlakérelem esetén)
  6. telefonszám (üzleti vagy személyes)
  7. regisztráció során megadott jelszó
  8. bármely egyéb személyes információ, amit megosztasz velünk kapcsolati űrlap kitöltése során
  9. a személyes információk és véleményed, amit megosztasz velünk a termékeinkWeboldalon történő ajánlása során
  10. IP cím, jelszó, login adatok (pl. regisztráció időpontja), sütik és egyéb technikai információk, amelyekből megtudhatjuk, miként használod a Weboldalunkat
  11. geolokációs adatok, amelyből megtudjuk, hogy hol élsz, dolgozol, illetve honnan látogatod a Weboldalunkat
  12. beosztás és a munkáltató neve
  13. panaszkezelés során megadott személyes információid.

   

  1. MIRE HASZNÁLJUK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?

   

  1. Kapcsolati űrlap kitöltésével érdeklődhetsz szolgáltatásainkról.
  2. Feliratkozásod esetén rendszeres hírlevél szolgáltatást nyújtunk számodra Szolgáltatásainkkal kapcsolatos információs tartalmak és direkt marketing üzenetek küldése céljából.
  3. Hozzájárulásod alapján névvel ellátott ajánlásod megjeleníthetjük a honlapon.
  4. Nyereményjáték során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert termék igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.
  5. Az elszámoltathatóság alapelve jegyében a technikai és biztonsági követelmények biztosítása érdekében az Adatkezelő jogos érdeke alapján automatikusan naplózza a weboldal felhasználók azon technikai adatait, valamint konverziós eseményeit, amelyek a Weboldal, illetve Webáruház használata során generálódnak. 
  6. Lehetséges üzleti partnereink kapcsolattartóinak adatait a szerződések létrehozásával, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban, valamint a vásárolt termékekhez kapcsolódó további termékek ajánlása és viszonteladói partneri együttműködés kialakítása céljából, illetve a számviteli kötelezettségek teljesítése céljából használjuk.
  7. A szerződés létrehozása, teljesítése, módosítása és megszüntetése érdekében kezeljük az üzleti partnereink által kapcsolattartóként megjelölt személyek adatait.
  8. A közösségi média felületeinken történő kommunikáció során szintén személyes adataidat kezeljük.
  9. Hozzájárulásod esetén az általunk megadott telefonos elérhetőségeken aktuális ajánlatainkat, akcióinkat tartalmazó direkt marketing célú SMS-t küldünk számodra.
  10. A Weboldal és a Webáruház használata során tanúsított felhasználói magatartás elemzésével felhasználói profilokat alkotunk annak érdekében, hogy személyre szabott marketing kommunikációt célozzunk számodra.
  11. Panaszod alapján a panaszeljárás lefolytatásához a beazonosításodhoz és a kapcsolatfelvételhez szintén a személyes adataidra van szükség.

   

  A sütik és a közösségi média pixelek használatával gyűjtött személyes adataidat az alábbiakra használjuk:

  A Weboldal, illetve a Webáruház működtetése, használatának megkönnyítése és biztonsága, valamint a Weboldalon végzett felhasználói és a Webáruházban végzett vásárlásaid nyomon követése és elemzése, valamint releváns hirdetések megjelenítése érdekében sütiket használunk, melyek többsége további információk hiányában személyazonosításra nem használható, azonban egyesesetekben a süti egyedi azonosításra alkalmas cookie azonosítót is tartalmaz. Ennek részleteiről a Sütitájékoztatóban olvashatsz.

  A közösségi média pixelek, mint szoftveres kódok a Weboldal látogatása során személyes adataid automatizált gyűjtését, továbbítását és kiértékelését teszik lehetővé a közösségi médiaszolgáltató számára releváns hirdetések, illetve remarketing tevékenység céljából. Ezeket az adatokat mi nem tudjuk a személyedhez kötni. Ennek részleteiről szintén a Sütitájékoztatóban nyújtunk tájékoztatást.

   

  1. MILYEN JOGALAPON KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT?

   

  A hozzájárulásodat kérjük a hírlevél szolgáltatásunkhoz, az érdeklődő kapcsolatfelvételi űrlapon megadott kapcsolati adataid kezeléséhez, a weboldalon a véleményed elhelyezéséhez, a felhasználói viselkedést elemző és marketing cookie-k és közösségi média pixelek használatához (a hozzájárulást minden egyes adatszolgáltatási lehetőségnél elkérjük, a hozzájárulás alapjául szolgáló tájékoztatásra történő figyelemfelhívással), valamint a direkt marketing célú SMS-ek küldéséhez.

  Hozzájárulásnak minősül, ha a weboldalunk használata során bejelölsz egy erre vonatkozó négyzetet.

  Más esetekben az adatkezelésre azon a jogalapon kerül sor, hogy

  • a Veled kötött szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a személyes adataid kezelése (pl. vásárlás során),
  • jogszabály kötelez minket a személyes adataid kezelésére (pl. szerződések és számlák tekintetében),
  • vállalkozásunk érdekmérlegelési teszttel megalapozott jogos érdeke úgy kívánja (pl. kapcsolattartói adatok, webszerver naplózás).

   

  [1] Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EJ irányelv hatályon kívül helyezéséről

  II. AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK
  1. ÜGYFÉLKAPCSOLATI ADATOK, KAPCSOLATTARTÁSI ŰRLAPOK KEZELÉSE

  Érintettek: a Weboldal felhasználói, akik a kapcsolattartási űrlap kitöltésével az ügyfélszolgálattal kapcsolatba kívánnak lépni

  Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, cégnév (egyéb személyes adatokkal együtt), e-mail cím, telefonszám

  Adatok forrása: az érintett

  Adatkezelés célja: azonosítás, kapcsolattartás, a felhasználó/lehetséges viszonteladó érdeklődésére és kérdéseire történő válasz megadása, termék igénybevételéhez kapcsolódó segítségnyújtás

  Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A hozzájárulás visszavonása esetén minden személyes adat törlésre kerül.

  Adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb két évig

  Adattovábbításra sor kerül -e: adatfeldolgozókon kívül nem

   

   

   

  1. VÁSÁRLÓI AJÁNLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  Érintettek: az Adatkezelő által értékesített termékek fogyasztói, akik a termékeket a Weboldalon ajánlják

  Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, a termék használatával kapcsolatos egyéb személyes körülmények

  Adatok forrása: az érintett

  Adatkezelés célja: az Adatkezelő által értékesített termékekkel kapcsolatos pozitív tapasztalatok megosztása révén a termékek ajánlása a Webáruház felhasználói számára

  Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A hozzájárulás visszavonása esetén minden személyes adat törlésre kerül.

  Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

  Adattovábbításra sor kerül -e: adatfeldolgozókon kívül nem

   

   

  1. NYEREMÉNYJÁTÉKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  Érintettek: az Adatkezelő által szervezett nyereményjáték résztvevői

  Kezelt személyes adatok: a regisztráció során kezelt személyes adatok (pl. név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó, születési dátum), nyertesség esetén, valamint a nyeremény kézbesítése során kezelt személyes adatok (a játékos részvételi jogosultságról megtett nyilatkozata, lakcím, kézbesítési cím, telefonszám, esetleges adók, közterhek megfigyeléséhez kapcsolódó adatok)

  Adatok forrása: az érintett

  Adatkezelés célja: a nyereményjáték lebonyolítása, a számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése, közterhek szervező általi megfizetése, a nyeremény átadása, a kapcsolattartás

  Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A hozzájárulás visszavonása esetén minden személyes adat törlésre kerül.

  Nyertesség esetén az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján.

  Adatkezelés időtartama: a résztvevők adatai tekintetében játék lezárását követő legfeljebb 3 hónap, a marketingcélú adatkezeléshez való hozzájárulás kivételével. A Szervező a nyereményt átvevő Játékosoknak a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2031. december 31-ig őrzik meg.

  Adattovábbításra sor kerül -e: igen, a játék lebonyolításában és a nyeremény kézbesítésében részt vevő adatfeldolgozók részére

   

  A nyereményjátékok részletes adatkezeléséről és adatvédelmi rendelkezéseiről az egyes nyereményjátékok egyedi adatkezelési tájékoztatói nyújtanak az érintetettek számára tájékoztatást.

   

   

   

  1. REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA CÉLJÁBÓL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

  Érintettek: a Webáruház felhasználói, akik a vásárlások megkönnyítése érdekében felhasználói fiókot kívánnak létrehozni.

  Kezelt személyes adatok: e-mail cím, jelszó, telefonszám, számlázási adatok és szállítási adatok (név, lakcím) a felhasználó eszközének IP címe

  Adatok forrása: az érintett

  Adatkezelés célja: regisztráció és azonosítás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, felhasználói fiókba történő belépés lehetőségének biztosítása, rendszerüzenetek (pl. regisztrációs visszaigazolás, jelszó visszaállítása felhasználó kezdeményezésére) küldése, a vásárlás megkönnyítése, vásárlási előzmények nyilvántartása és követése

  Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A hozzájárulás visszavonása esetén minden személyes adat törlésre kerül.

  Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig

  Adattovábbításra sor kerül -e: adatfeldolgozókon kívül nem.

   

   

  1. A TERMÉK VÁSÁRLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

  Érintettek: a Webáruház vásárlói, akik akár regisztrációval, akár regisztráció nélkül a Webáruházban kínált terméket megvásárolják.

  Kezelt személyes adatok: kapcsolattartói adatok (e-mail cím, mobilszám), számlázási és szállítási adatok (név, lakcím) a vásárlás időpontja, a vásárlás azonosítója

  Adatok forrása: az érintett

  Adatkezelés célja: a szerződés létrehozása, a vásárláshoz kapcsolódó technikai műveletek végrehajtása

  Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján.

  Adatkezelés időtartama: a szerződés létrehozásához szükséges adataidat a szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti elévülési idő, 5 év elteltéig kezeljük

  Adattovábbításra sor kerül -e: igen, az áruszállítást szolgáltatási szerződés alapján végző szolgáltató számára.

   

  1. A VÁSÁRLÓK SZÁMLÁZÁSI ADATAI

  Érintettek: a Webáruház vásárlói

  Kezelt személyes adatok: számlázási név és cím

  Adatok forrása: az érintett.

  Adatkezelés célja: a vásárláshoz kapcsolódó számla kiállítása

  Adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli tv.”) 169. § (2) bekezdésében foglalt, a szabályos számla kiállítására vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján

  Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő Számviteli tv.” 169. §-a szerinti kötelezettsége alapján a számviteli bizonylatot a Szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) évig, jogvita esetén, ha az későbbi időpont, a jogvita lezárását követő 5 (öt) évig törvényi kötelezettsége teljesítése

  Adattovábbításra sor kerül -e: adatfeldolgozókon kívül nem

   

   

  1. HÍRLEVÉL KÜLDÉS

  Érintettek: a Weboldal és a Webáruház felhasználói, akik a hírlevél szolgáltatásra regisztráltak

  Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím

  Adatok forrása: az érintett

  Adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozott érintettek azonosítása, a felhasználók nyomon követésével és viselkedésének elemzésével felhasználói  profil megalkotása annak érdekében, hogy az Adatkezelő elemezze, illetve előre jelezze az érintett természetes személy személyes preferenciáit, magatartását vagy beállítottságát és ennek megfelelően célzott direkt marketing üzeneteket tartalmazó hírleveleket küldjön az érintetteknek

  Adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók nyomon követésével és viselkedésének elemzésével felhasználói profil megalkotása annak érdekében, hogy az Adatkezelő elemezze, illetve előre jelezze az érintett természetes személy személyes preferenciáit, magatartását vagy beállítottságát.

  A profilalkotás jelentősége és várható következményei: a felhasználói profil megalkotásának eredményeképpen az Adatkezelő célzott marketing (push) üzeneteket és személyre szabott ajánlatokat jeleníthet meg az érintettek számára a Weboldalon, illetve a Webáruházban.

  Ezek a tevékenységek nem járnak joghatással vagy hasonlóan jelentős hatással a felhasználókra. A profilalkotás egyetlen következménye, hogy a felhasználó kedvezményeket és személyre szabott marketingajánlatokat kapjon. A felhasználó elutasíthatja a profilalkotást, illetve az azon alapuló kereskedelmi kommunikáció fogadását, anélkül, hogy a kedvezményekre, illetve a személyre szabott marketingajánlatokra való jogosultságát teljes mértékben elveszítené.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását az Adatkezelőnek küldött e-mailben bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A hozzájárulás visszavonása esetén minden személyes adat törlésre kerül.

  Adatkezelés időtartama:  a hozzájárulás visszavonásáig; az Adatkezelő az érintett számára valamennyi hírlevél alján biztosítja a leiratkozás lehetőségét

  Adattovábbításra sor kerül -e: igen; a profilozással, nyomon követessel és személyre szabott marketingkommunikáció és ajánlatok küldésére   a Retargeting.biz e-kereskedelemre szánt marketingautomatizálási szoftver használjuk, aki adatfeldolgozóként hozzáférést kap az e tevékenységgel érintett személyes adatokhoz. A szolgáltatás nyújtása során a Retargeting.biz az EGT-ben és az USA-ban található harmadik fél szolgáltatókat (alvállalkozókat) vesz igénybe (csak a push üzenetek esetében).  A személyes adatok továbbítása az új EU-USA megfelelőségi határozat alapján történik; az adatokat csak a két fél közötti szerződés időtartama alatt őrzik/tárolják.

  Cookie használat: az adatkezelés a Weboldal által használt első feles sütin alapul, amelyek által tárolt információkhoz az Adatkezelő hozzáférést biztosít a Retargeting.biz számára. Ezt a sütit ez a Weboldal helyezi el, és így csak ezzel a Weboldallal kapcsolatban használható. Következésképpen a felhasználóknak a Weboldalon történő belső nyomon követése és a más weboldalakon történő nyomon követése közötti kapcsolatot ez a süti technikailag nem teszi lehetővé.  További részleteket a Süti tájékoztatóban és a Süti kezelés menüpont alatt olvashatsz.

   

  1. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL VISZONTELADÓI PARTNERSÉG CÉLJÁBÓL MEGKERESNI KÍVÁNT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KAPCSOLATTARTÓI

  Érintettek: az adatkezelő által viszonteladói partnerség céljából megkeresni kívánt gazdasági társaságok kapcsolattartói

  Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, beosztás, névjegykártyán szereplő egyéb adatok

  Adatok forrása: Adatkezelő által viszonteladói partnerség kiépítése céljából megkeresett gazdasági társaság weboldala, elektronikus cégjegyzék, az érintett, Adatkezelő által viszonteladói partnerség kiépítése céljából megkeresett gazdasági társaság munkatársa

  Adatkezelés célja: kapcsolattartás, üzleti ajánlat megküldése viszonteladói együttműködési szerződés létrehozása céljából

  Adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötése, teljesítése és megszüntetése érdekében a felek együttműködésének elősegítése és a felek közötti kommunikáció megvalósításához fűződő jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján

  (Érdekmérlegelési teszt kérésre hozzáférhető.)

  Adatkezelés időtartama: amíg az adott szerződéses partnerrel fennálló üzleti kapcsolata meg nem szűnik, vagy az adott szerződéses partnernél a kapcsolattartó személyében változás nem következik be.

  Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a lehetséges viszonteladókkal történő kapcsolatfelvétel, illetve az üzleti ajánlat közlése a kezelt személyes adatok hiányában nem lehetséges.

  Adattovábbításra sor kerül -e: adatfeldolgozókon kívül nem

   

   

  1. AZ ADATKEZELŐVEL GAZDASÁGI TÁRSASÁGKÉNT SZERZŐDŐ ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI

  Érintettek: a szerződés teljesítésében kapcsolattartóként megjelölt, az adatkezelővel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek

  Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, beosztás, névjegykártyán szereplő egyéb adatok

  Adatok forrása: az Adatkezelő szerződéses partnere

  Adatkezelés célja: kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítése

  Adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötése, teljesítése és megszüntetése érdekében a felek együttműködésének elősegítése és a felek közötti kommunikáció megvalósításához fűződő jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján

  (Érdekmérlegelési teszt kérésre hozzáférhető.)

  Adatkezelés időtartama: amíg az adott szerződéses partnerrel fennálló üzleti kapcsolata meg nem szűnik, vagy az adott szerződéses partnernél a kapcsolattartó személyében változás nem következik be.

  Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szerződéskötés, a kapcsolattartás valamint a szerződéses kötelezettségek teljesítése a kezelt személyes adatok hiányában nem lehetséges

  Adattovábbításra sor kerül -e: adatfeldolgozókon kívül nem

   

   

  1. PANASZKEZELÉS

  Érintettek: az Adatkezelő termékeivel, illetve értékesítési gyakorlatával kapcsolatban panaszt benyújtó felhasználók

  Kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím

  Adatok forrása: az érintett

  Adatkezelés célja: kapcsolattartás, azonosítás, a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos panaszok, problémák kezelés

  Adatkezelés jogalapja: a GDPR6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján   az Adatkezelő fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítése, mely szerint   a vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni

  Adatkezelés időtartama: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni

  Adattovábbításra sor kerül -e: adatfeldolgozókon kívül nem

   

  1. WEBSZERVER NAPLÓZÁS

  Érintettek: a Weboldal és a Webáruház felhasználói, akiknek a felhasználói tevékenységét a webszerver automatikusan naplózza

  Kezelt személyes adatok: azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a Weboldal elérésének útvonala, http válaszkód, a meglátogatott oldal címe és az azon eltöltött idő és az oldalak adatai, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, verziója, illetve a felhasználók keresései, a használt internet szolgáltató, cookie-k, a látogatás alatt forgalmazott adatok mennyisége

  Adatok forrása: az érintett

  Adatkezelés célja: a Weboldal és a Webáruház látogatása során az Adatkezelő a Weboldal és a Webáruház funkcióinak működésének ellenőrzése, a Weboldal funkcióinak és szolgáltatásainak magas színvonalú működtetése, illetve a visszaélések megakadályozása és az esetleges támadások forrásának visszakövethetősége érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

  Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához és a visszaélések megakadályozásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] (Érdekmérlegelési teszt kérésre elérhető.)

  Adatkezelés időtartama: öt év

  Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Weboldal és az Applikáció funkcióinak működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása a kezelt látogatói adatok hiányában nem lehetséges. Az adatrögzítés ellen az érintett tiltakozási jogát korlátozza, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok (a jelenleg széles körben alkalmazott technikai megoldások) indokolják, amelyek nélkül az adott szolgáltatás nyújtása nem lehetséges.

  Adattovábbításra sor kerül -e: adatfeldolgozókon kívül nem

   

  1. KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAKON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

  Érintettek: az Adatkezelő FacebookéTikTok , Instagram és Youtube oldalainak követői

  Kezelt személyes adatok: a bejegyzést, hozzászólást író érintett profilneve, illetve a bejegyzésben feltüntetett további személyes adat

  Adatok forrása: az érintett

  Adatkezelés célja: A látogatók kommentjeinek, bejegyzéseinek, üzeneteinek megválaszolása, nyomon követése a felhasználói aktivitás növelése, az Adatkezelő termékeinek népszerűsítése és fejlesztése érdekében

  Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján

  Az érintett jogosult arra, hogy a bejegyzés, hozzászólás törlésével a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét

  A hozzájárulás visszavonása esetén minden személyes adat törlésre kerül

  Adatkezelés időtartama: a bejegyzés, illetve hozzászólás törléséig, illetve üzenetek esetén öt évig

  Adattovábbításra sor kerül -e: adatfeldolgozókon kívül nem.

                                          

   

   

  1. DIREKT MARKETING CÉLÚ SMS-EK KÜLDÉSE CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

  Érintettek: a Weboldal látogató, a Webáruház és a CBD Corner by Hemp Health üzlet(ek) látogatói és vásárlói, akik a direkt marketing célú sms küldéséhez történő hozzájárulás során telefonszámukat megadták

  Kezelt személyes adatok: név, telefonszám

  Adatkezelés célja: az Adatkezelő által üzemeltett Webáruház(ak) és CBD Corner üzlet(ek) akciós ajánlatait, illetve legújabb újdonságait, továbbá a vásárlással kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó direkt marketing célú SMS-ek küldése.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A hozzájárulás visszavonására az SMS-ben található linkre kattintva van lehetőség, mely esetben minden személyes adat törlésre kerül.

  Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig; az Adatkezelő az érintett számára valamennyi hírlevél alján biztosítja a leiratkozás lehetőségét. 

  Adattovábbításra sor kerül -e: igen; a profilozással, nyomon követessel és személyre szabott marketingkommunikáció és ajánlatok küldésére   a Retargeting.biz e-kereskedelemre szánt marketingautomatizálási szoftver használjuk, aki adatfeldolgozóként hozzáférést kap az e tevékenységgel érintett személyes adatokhoz. A szolgáltatás nyújtása során a Retargeting.biz az EGT-ben és az USA-ban található harmadik fél szolgáltatókat (alvállalkozókat) vesz igénybe (csak a push üzenetek esetében).  A személyes adatok továbbítása az új EU-USA megfelelőségi határozat alapján történik; az adatokat csak a két fél közötti szerződés időtartama alatt őrzik/tárolják

   

  1. CÉLZOTT MATKETING ÜZENETEK ÉS AJÁNLATOK KÖZZÉTÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS (RETARGETÁLÁS)

  Érintettek: a Weboldal látogatói, a Webáruház regisztrált felhasználói és vásárlói (kivéve a https://melioracbd.hu weboldalt)

  Kezelt személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, nem, cím, rendelési azonosító, megyeszékhely, kedvezménykód, kedvezménykód érték, megrendelési érték, szállítási költségek, termékárak, termékváltozatok, IP-cím, IP-cím szerinti lokáció, böngésző, eszköz, operációs rendszer, cookie, időbélyeg, megtekintett oldalak/kategóriák/ márkák , termék, képre kattintás, „kosárba helyezés” gombra mutatás az egérrel, az árra mutatás az egérrel,  görgetés lefelé és felfelé, kosárba helyezés, eltávolítás a kosárból, változatválasztás, hozzáadás a kedvencekhez, megjegyzés, Facebook kedvelés, súgóoldal látogatás

  Adatkezelés célja: a felhasználók nyomon követésével és viselkedésének elemzésével felhasználói  profil megalkotása annak érdekében, hogy az Adatkezelő elemezze, illetve előre jelezze az érintett természetes személy személyes preferenciáit, magatartását vagy beállítottságát.

  A profilalkotás jelentősége és várható következményei: a felhasználói profil megalkotásának eredményeképpen az Adatkezelő célzott marketing (push) üzeneteket és személyre szabott ajánlatokat jeleníthet meg az érintettek számára a Weboldalon, illetve a Webáruházban.

  Ezek a tevékenységek nem járnak joghatással vagy hasonlóan jelentős hatással a felhasználókra. A profilalkotás egyetlen következménye, hogy a felhasználó kedvezményeket és személyre szabott marketingajánlatokat kapjon. A felhasználó elutasíthatja a profilalkotást, illetve az azon alapuló kereskedelmi kommunikáció fogadását, anélkül, hogy a kedvezményekre, illetve a személyre szabott marketingajánlatokra való jogosultságát teljes mértékben elveszítené.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján.

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását az Adatkezelőnek küldött e-mailben bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  A hozzájárulás visszavonása esetén minden személyes adat törlésre kerül.

  Adatkezelés időtartama: a látogatói adatokat 2 hónapig, a regisztrált felhasználók és vásárlók adatait 3 évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

  Adattovábbításra sor kerül -e: igen; a profilozással, nyomon követessel és személyre szabott marketingkommunikáció és ajánlatok küldésére   a Retargeting.biz e-kereskedelemre szánt marketingautomatizálási szoftver használjuk, aki adatfeldolgozóként hozzáférést kap az e tevékenységgel érintett személyes adatokhoz. A szolgáltatás nyújtása során a Retargeting.biz az EGT-ben és az USA-ban található harmadik fél szolgáltatókat (alvállalkozókat) vesz igénybe (csak a push üzenetek esetében).  A személyes adatok továbbítása az új EU-USA megfelelőségi határozat alapján történik; az adatokat csak a két fél közötti szerződés időtartama alatt őrzik/tárolják.

  Cookie használat: az adatkezelés a Weboldal által használt első feles sütin alapul, amelyek által tárolt információkhoz az Adatkezelő hozzáférést biztosít a Retargeting.biz számára. Ezt a sütit ez a Weboldal helyezi el, és így csak ezzel a Weboldallal kapcsolatban használható. Következésképpen a felhasználóknak a Weboldalon történő belső nyomon követése és a más weboldalakon történő nyomon követése közötti kapcsolatot ez a süti technikailag nem teszi lehetővé.  További részleteket a Süti tájékoztatóban és a Süti kezelés menüpont alatt olvashatsz.

   

   

   

  1. KEDVEZMÉNYPROGRAMMAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

   

  A kedvezményprogramban történő részvétellel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó információkról az Adatkezelő külön tájékoztatja az érintetteket, amely az alábbi elérhetőségen ismerhető meg:

  https://hemphealth.hu/kedvezmenyprogram-adatkezeles

  III. KIKKEL OSZTHATJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIDAT?

  1.                   AZ EGYES ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

   

  A részünkre megadott egyes személyes adatokat - az adatkezelés céljára tekintettel - az általunk bevont adatfeldolgozók részére továbbíthatjuk. Az adatfeldolgozók a kapott személyes adatokat az adatkezelőkkel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltaknak megfelelően kezelik, és más adatkezelési célra nem használhatják.

   

   

  Az állandó együttműködő adatfeldolgozóink az alábbiak:

   

  ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG

  NÉV

  CÍM, ELÉRHETŐSÉG

   

  Dokumentum tárhelyszolgáltatás

   

  Google Cloud EMEA Limited,

   

   

  One Drive

  70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland

   

   

  98052-6399 US WA Redmond, One Microsoft Way

  Webáruház működtetésével kapcsolatos tárhelyszolgáltató

  UNAS Online Kft.

  Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

  Honlap: https://unas.hu

  E-mail: unas@unas.hu

  Telefon: +36 99 200 200

  ERP rendszerrel kapcsolatos adatfeldolgozás

  CloudERP.hu Kft.

  Cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 117. 1. em. 1.

  Honlap: https://clouderp.hu

  E-mail: info@clouderp.hu

  Telefon: +36 30 977 7218

  Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatások

  Scarbook Kft.

  Cím: 9400 Sopron, IV. László király utca 41.

  Számlázás, automatikus számla kiállítása

   KBOSS.hu Kft.

  Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

  Honlap:  https://.szamlazz.hu/

  E-mail:  info@szamlazz.hu

  E-mail szolgáltatás

  Microsoft Corporation

  98052-6399 US WA Redmond, One Microsoft Way

   

   

  Ügyfélkapcsolati adatbázis

  MIniCRM Zrt.

  Cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

  Honlap:  https://.minicrm.hu/

  E-mail: help@minicrm.hu

  Telefon: +36 1 999 0402

  Retargetált hirdetésekkel kapcsolatos szolgáltatások

  Retargeting.biz SRL

  Cím: Nicolae Caramfi 49., 2. kerület, Bukarest, 077190 Románia

  Honlap:  https://retargeting.biz/

  E-mail: dpo@retargeting.biz

   

   

  AZ ADATFELDOLGOZÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

   

  Az adatfeldolgozó a GDPR-nek megfelelve vállalja, hogy:

  1. a) a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti;
  2. b) biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;
  3. c) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását

  (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

  (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; továbbá

  (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

  A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

  1. d) intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat;
  2. e) az Adatkezelő előzetesen felhatalmazza Adatfeldolgozót további adatfeldolgozó igénybevételére;
  3. f) amennyiben Adatfeldolgozó az Adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíti, mint amelyek Adatfeldolgozási Szerződésben vagy egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért;
  4. g) az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az Adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az Érintett GDPR III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
  5. h) segíti az Adatkezelőt a GDPR 32–36. cikk (Az adatkezelés biztonsága, Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak, Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, Adatvédelmi hatásvizsgálat, Előzetes konzultáció) szerinti kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat;
  6. i) az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az Adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az Adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő;
  7. j) az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatok, illetve a másolatok törlésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. Az Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti ezt a GDPR vagy a tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.
  8. k) az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését számított 72 órán belül bejelenti a Adatkezelőnek. Az említett bejelentésben legalább:

  (i) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az Érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

  (ii) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

  (iii) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; valamint

  (iv) ismertetni kell az Adatfeldolgozó által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  1. l) támogatja az Adatkezelőt abban, hogy az az Érintetteknek a GDPR-ben biztosított egy vagy több joguk gyakorlására irányuló kéréseit teljesítse;
  2. m) amennyiben Adatfeldolgozó bármely Érintettől a GDPR-ben biztosított egy vagy több joga gyakorlására irányuló kérést kap, akkor Adatfeldolgozó az Érintettet arról tájékoztatja, hogy megkeresésével közvetlenül az Adatkezelőhöz forduljon, egyúttal a megkeresésről az Adatkezelőt is haladéktalanul tájékoztatja;
  3. n) vezeti a GDPR 30. cikke (2) bekezdésében előírt összes nyilvántartást és amennyiben a személyes adatok Adatkezelő nevében történő feldolgozása ezt lehetővé teszi, kérésre az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja ezeket a nyilvántartásokat.

  Adatfeldolgozó vállalja, hogy a kezelésében álló személyes adatokat kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

  Adatkezelő jogosult a szerződésben rögzített tevékenység ellátását, így különösen az Érintettek személyes adatai tárolásának, kezelésének a módját évente egyszer előzetesen egyeztetett időpontban ellenőrizni.

  Amennyiben Adatfeldolgozót az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban kár éri, úgy Adatkezelő köteles azt megtéríteni. Amennyiben Adatfeldolgozónál az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel lépnek fel vagy eljárást indítanak, úgy Adatkezelő köteles Adatfeldolgozót a kártérítés, kiszabott bírság, büntetés alól mentesíteni 30 napon belül.

   

   

  1. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

   

   

  1. Bankkártyás fizetést biztosító külső szolgáltató

   

  A Webáruházban kínált termékek megrendelése során bankkártyás fizetésre van mód, amely a https.//hemphealth.hu és a https://melioracbd.hu domain név alatt elérhető Webáruházakban a Barion Payment Zrt., a https//cannabites.hu domain név alatt elérhető webáruházban az OTP Mobil Kft., mint harmadik fél által fejlesztett és üzemeltetett biztonságos online fizetési rendszeren keresztül történik.

  A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással.

   

  A vásárlási folyamat során a számlázási adatok megadását követően az érintett a jelölőnégyzet beikszelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mint Adatkezelő a vásárlói adatbázisában szereplő adatai (név, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok), valamint a vásárlással kapcsolatos adatok (vásárlás összege, részletes kosártartalom)  továbbításra kerüljenek az online bankkártyás fizetési szolgáltatást nyújtó szolgáltató részére, hozzájárul személyes adatai Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt kezeléséhez, valamint elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket. E jelölőnégyzetek hiánytalan beikszelését követően a Felhasználó a „Tovább a fizetéshez” gombra történő kattintás a Barion, illetve az OTP SimplePay online fizetési felületére irányítja át, ahol a díj fizetése a bankkártya adatok megadásával lehetséges. A bankkártya adatok az Adatkezelő számára nem válnak hozzáférhetővé, az online fizetési felület adattartalmáról (kártya-, illetve a mögötte álló számla adatairól, számáról, lejárati dátumáról) nem szerzünk tudomást, mivel az tőlünk független és védett internetes oldal.

   

  A sikeres fizetés esetén az érintett vásárló által megadott e-mail címre megküldésre kerül egy visszaigazoló értesítés, valamint az elektronikus számla.

  Sikertelen fizetés esetén az érintett hibaüzenetet kap a Weboldalon, valamint e-mailben is.

   

  A megrendelések kifizetését biztosító szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik, melyekről bővebb felvilágosítást a fizetést biztosító szolgáltató tud nyújtani.

   

  • A SimplePay Adatkezelési Tájékoztatója itt , a Barion Adatvédelmi tájékoztatója itt ismerhető meg.

   

  ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGE

  NÉV

  CÍM, ELÉRHETŐSÉG

  Online fizetés / bankkártyás fizetési felület szolgáltatója

  OTP Mobil Szolgáltató Kft.

  Székhely: 1093 Budapest,

  Közraktár u. 30-32. E-mail:

  ugyfelszolgalat@simple.hu Telefon: +36 1 776 6901

  Online fizetés / bankkártyás fizetési felület szolgáltatója

  Barion Payment Zrt.

  Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. em. emelet

  E-mail:

  compliance@barion.hu

  Telefon: +36 1 464 7099

   

   

   

  Apple Pay fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

   

  Webáruházunk lehetővé teszi az Apple Pay használatát annak ellenőrzésével, hogy az Apple Pay aktiválva van-e az adott készüléken. iOS-készüléken a Beállítások > Safari menüpontban, Macen pedig a Safari-beállítások Adatvédelem lapján kezelheted ezt a funkciót.

  Annak érdekében, hogy a fizetési adatok továbbítása biztonságosan menjen végbe az alkalmazásokban és az interneten történő fizetés során, az Apple Pay megkapja a tikosított tranzakciós adatokat, amelyeket újra titkosít egy egyedi fejlesztői kulccsal, mielőtt a fejlesztő megkapná a tranzakciós adatokat. A kulccsal biztosítható, hogy kizárólag az adott alkalmazás vagy webhely tudjon hozzáférni a titkosított fizetési adatokhoz. A webhelyeknek igazolniuk kell a tartományukat minden alkalommal, amikor felkínálják az Apple Payt fizetési módként. Hasonlóan az üzletekben történő fizetéshez, az Apple elküldi az alkalmazásnak vagy a webhelynek az Eszközfiókszámot az adott tranzakcióhoz létrehozott dinamikus biztonsági kóddal együtt. Sem az Apple, sem a készülék nem küldi el a fizetéshez használt kártya számát az alkalmazásnak.

  Részletes információkat erről az Apple Pay adatkezelési tájékoztatójában találsz.

   

  Google Pay fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

   

  A Webáruházban történő vásárlás során a Google Pay alkalmazásban mentett kártyával is fizethetsz.

  A Google megosztja a Weboldallal azt az információt, hogy az eszközödön be van-e állítva a Google Pay, ennek alapján alánljuk fel a Webáruházban a Google Pay-t fizetési lehetőségként.  A Google Pay adatvédelmi beállításaiban leiratkozhatsz arról, hogy a Google kiadja ezt az információt, ez azonban azzal jár, hogy nem fogsz tudni tranzakciót végezni a Google Pay szolgáltatás használatával.

  A Google a Webáruházunkban a Google Pay használatával végrehajtott tranzakciókból származó adatokat az alábbiakra használhatja:

  • A Google Pay-tranzakciók megkönnyítése.
  • A tranzakciós adatok és a tranzakciós előzmények megjelenítése.
  • A Google Pay szolgáltatásban felmerülő problémák megoldása.
  • A Google Pay egyéb funkcióinak biztosítása az Ön számára.

  További információt a Google Adatvédelmi irányelveiben találsz.

   

   

  1. Külső közvetítő szolgáltatók

  A Weboldal az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó eszközével áll kapcsolatban. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó eszközével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, Facebook user ID, felhasználó által megadott rendszám) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. A Weboldal és a Webáruháza felhasználók követése, személyre szabott ajánlások megjelenítése, analitikai mérések elvégzése, remarketing, valamint az oldalon működő keresőszolgáltatás érdekében kapcsolódik közvetlenül a Google, a  Meta és a TikTok , szervereihez.

  A külső szolgáltató a látogató számítógépén, okos eszközén cookie-k segítségével elemzi a látogatási szokásait Weboldalakon is. Az így megszerzett adatokat a külső szolgáltatók a saját szervereiken tárolják, így arra a saját adatkezelési tájékoztatásuk az irányadó.

   

  Google: https://policies.google.com/?hl=hu


  Meta: https://www.facebook.com/privacy/


  Retargeting: https://retargeting.biz/hu/data-protection-good-practices

   

  A sütik kezeléséről részletes tájékoztatást a Süti Tájékoztatóban és a hozzájárulások menedzselésére szolgáló Süti Panelben adunk, ahol az egyes sütikategóriákra vonatkozóan dönthetsz a hozzájárulásodról.

   

   

   

  A különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások

   

   

   

  KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓ

  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LINKJE

  FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK LINKJE

  Meta

  https://www.facebook.com/full_data_use_policy

  https://www.facebook.com/policy/cookies/

  https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf

  TikTok

  https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU

   

  https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/hu-HU

   

  Google

  https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/

   

  https://www.youtube.com/static?template=terms

   

   

   

  A közösségi média platformok keretében megvalósuló adatkezelésekre minden esetben vonatkozik az adott közösségi média saját adatkezelési tájékoztatása, szabályzata és gyakorlata is, amely az adott szolgáltató által üzemeltetett felületeken kerül folyamatosan közzétételre. A közösségi média platform és az Adatkezelő egyaránt adatkezelőknek minősülnek.

   

  C.    Az áruszállítással összefüggő adattovábbítás

   

  Az áruszállítást szolgáltatási szerződés alapján, önálló adatkezelőként végző szolgáltató: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

  2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

  +36 29 88 66 70

  info@gls-hungary.com 

   

  A szolgáltató az Adatkezelővel kötött szolgáltatási szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a saját adatkezelési tájékoztatója szerint kezeli, amely elérhető itt.

   

  1. Webanalitikai külső társaságok

  Webalapú szolgáltatásaink működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságok      szolgáltatásait vesszük igénybe.

  A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett mérőpixeleket alkalmaznak.

   

  Google Analytics 

  Weboldalunkon a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) Google Analytics közönségmérő szolgáltatást szolgáltatását használjuk, amely cookie-k segítségével elemzi a felhasználók viselkedését. A Google Analytics webhely látogatóinak IP címét is rögzíti, azonban azt a tárolás vagy elemzés előtt lerövidíti, ezáltal anonimizálja (amennyiben ez technikailag lehetséges). Az anonimizálás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül zajlik. A személyes adat átkerülhet a Google egyesült államokbeli szerverére tekintettel arra, hogy a Google Ireland Limited adatfeldolgozója a Google LLC, azonban annak megfelelőségét az Európai Bizottság C(2023) 4745 számú megfelelőségi határozata az EU-USA Adatvédelmi Keretmegállapodásról biztosítja.

   

   

  1. Közösségi média pixelek

   

  A Weboldalunkon Meta képpontot (pixelt) alkalmazunk, amely révén a Meta célcsoportként kezelheti a webhelyünk látogatóit a Meta hirdetések megjelenítéséhez annak érdekében, hogy bizonyos remarketing célú Meta hirdetések csak azoknál a Facebook felhasználóknál jelenjenek meg, akik érdeklődést mutattak a szolgáltatásaink iránt.

   

  A Facebook-pixel segítségével emellett statisztikai és piackutatási célból elemezhetjük a Facebookon megjelenő hirdetéseink eredményességét. Ennek során megtudhatjuk, hogy a felhasználók a Facebook-hirdetésre kattintással jutottak-e el a webhelyünkre.

   

  Azzal, hogy a weboldalunkon beágyaztuk a Meta-pixelt, lehetővé tettük a Facebook, illetve az Instagram számára, hogy az eszközödön cookie-t helyezzen el.

  Ha később bejelentkezel a Facebookra, illetve az Instagramra, vagy bejelentkezett állapotban ellátogatsz a Facebook, illetve az Instagram oldalaira, akkor a Meta a profilodban regisztrálja a webhelyünkön tett látogatását. A Rólad megszerzett adatok számunkra anonimak, vagyis ennek alapján nem tudjuk kideríteni a személyazonosságodat.  Az adataidat ugyanakkor a Meta tárolja és kezeli, így azok összekapcsolhatók az adott felhasználói profillal.

  A Meta-pixelek használata során az Adatkezelő (mi) és a Meta közös adatkezelőnek minősülnek.

   

  A Facebook adatkezelésére a saját adatkezelési irányelvei vonatkoznak, így a remarketing-pixel működésével és általában Meta-hirdetések megjelenítésével kapcsolatos további információt a Meta adatkezelési szabályzatában talál a következő címen: https://www.facebook.com/policy.php

   

  A Meta alábbi felületén lehetőséged van arra, hogy a Meta-pixel általi adatrögzítést és az adataid Facebook-hirdetések megjelenítése céljából történő használatát megtiltsd:  

  http://www.youronlinechoices.com/

  A beállítások platformfüggetlenek, vagyis az asztali számítógépekre és a mobileszközökre egyaránt vonatkoznak.

   

  A cookie-k és közösségi média pixelek használatáról részletesen a Süti Tájékoztatóban, illetve a Süti beállításokban nyújtunk információkat.

   

  Harmadik országokba (olyan országokba, amelyek nem tartoznak az Európai Unióhoz, az Európai Gazdasági Térséghez, vagy nem rendelkeznek az Európai Közösség által elismert megfelelő szintű védelemmel) nem kerül sor adattovábbításra, kivéve, ha az szerepel ebben a dokumentumban, az Ügyfelek kérik/elfogadják az adattovábbítást, és az adattovábbítás összhangban van a GDPR 44-49. cikkeivel. 

  Az EU-ból USA-ba történő adattovábbítás az Európai Bizottság C(2023) 4745 sz. megfelelőségi határozatán alapul az EU-USA Adatvédelmi Keretmegállapodásról.

  IV. ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

  Adatkezelésünk során a személyes adatok biztonsága érdekében a GDPR-ben foglalt kötelezettségünknek eleget téve megtesszük mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonsági előírások érvényre juttatásához szükségesek. 

  Az adatkezelés biztonságának védelméről olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

   

  A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

   

  Szolgáltatásainak nyújtása során alkalmazott számítástechnikai rendszereink és más adatmegőrzési helyeink a székhelyén és az adatfeldolgozóinál találhatók meg, zárt helyiségben.

  Informatikai rendszereink és partnereinek informatikai rendszerei és hálózatai egyaránt védettek a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk.

  Az elektronikus adatkezelés és nyilvántartás során olyan számítógépes programot használunk, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

   

  Az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét folyamatosan biztosítjuk.

   

  Az Adatkezelő egy átfogó adatbiztonsági rendszert (a továbbiakban: „Adatbiztonsági Rendszer”) alakított ki és tart fenn, amely adminisztratív, technikai, fizikai, műszaki, szervezési és szervezeti intézkedéseket, garanciákat foglal magában (ideértve szükség szerint az álnevesítést és titkosítást is) annak érdekében, hogy a személyes adatok bizalmas jellegét, biztonságát, integritását és hozzáférhetőségét biztosítsa, továbbá megvédje azt a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, megosztástól, módosítástól és a megsemmisítéstől.

  Az Adatkezelő az Adatbiztonsági Rendszer hatékonyságát legalább évente felülvizsgálja vagy független szakértővel felülvizsgáltatja.

  Az Adatbiztonsági Rendszer különösen, de nem kizárólagosan az alábbi intézkedéseket, garanciákat foglalja magában:

  (a) Hozzáférés-szabályozás: szabályzatok, eljárások, fizikai és műszaki előírások és gyakorlatok, amelyek

  1. i) fizikailag leszűkítik az informatikai rendszerhez és a papír alapú okiratokhoz és az azokat tároló helyiségekhez, eszközökhöz való hozzáférést a megfelelően felhatalmazott személyek körére;

  (ii) biztosítják, hogy azok az Adatkezelővel kapcsolatban álló személyek, akiknek szüksége van rá, hozzáférjenek a személyes adatokhoz, de azok, akiknek nincs erre szüksége, ne rendelkezzenek hozzáférési joggal;

  (iii) csak felhatalmazott személyeknek engednek hozzáférést és megakadályozzák, hogy az Adatkezelővel kapcsolatban álló személyek arra nem jogosult harmadik feleknek személyes adatot adjanak át; és

  (iv) a személyes adatot szükség szerint titkosítják vagy visszafejtik.

   

  (b) Tájékoztatás és oktatás: az Adatkezelő alkalmazottai és vezetősége részére részletes tájékoztatást és oktatást nyújt az Adatbiztonsági Rendszer használatáról és az annak való megfeleléshez szükséges lépésekről.

  (c) Adatvédelmi incidens-kezelési eljárások: szabályzatok és eljárások az adatvédelmi incidensek felfedezésére és kezelésére, ideértve a rendszerek megfigyelését, a személyes adatok vagy az azokkal kapcsolatos rendszerek elleni tényleges vagy megkísérelt támadások, beavatkozások felismerését és a gyanított vagy bebizonyosodott adatvédelmi incidensek azonosítását és az azokra való reagálást, azok hátrányos következményeinek csökkentését és az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos dokumentációt.

  (d) Krízis-forgatókönyv: szabályzatok és eljárások a személyes adatokat károsító vagy azzal fenyegető vészhelyzetek (pl. tűz, rongálás, üzemzavar, természeti katasztrófa) esetén szükséges lépésekről, ideértve a biztonsági adatmentési- és adathelyreállítási terveket.

  (e) Eszköz- és média-használat korlátozása: szabályzatok és eljárások, amelyek a hardver eszközöknek és elektronikus hírközlési eszközöknek az Adatkezelő működési helyén történő beszerzését, beszerelését és onnan való eltávolítását, az eszközök működési helyen belül történő mozgatását szabályozzák, ideértve a személyes adat végleges törlésének és a személyes adatok hardver eszközök és elektronikus hírközlési eszközök újrahasznosítását megelőző eltávolítása szabályait. Az Adatkezelő a személyes adatok hordozható eszközre való letöltését vagy azon való tárolását tiltja és megakadályozza.

  (f) Monitoring: hardveres, szoftveres és/vagy eljárási megoldások, amelyekkel rögzítik és megvizsgálják az elektronikus információs rendszerekben végzett műveleteket, ideértve az adatbiztonsággal kapcsolatos naplózást és jelentéseket.

  (g) Adatintegritás: szabályzatok és eljárások, amelyek a személyes adat bizalmas jellegét, integritását és rendelkezésre állását biztosítják, és amelyek megvédik azt a jogosulatlan megosztástól, módosítástól és megsemmisítéstől.

  (h) Tárolás és adattovábbítás biztonsága: műszaki biztonsági intézkedések, amelyek az elektronikus hálózaton továbbított személyes adathoz való jogosulatlan hozzáférést gátolják meg, ideértve az elektronikus formában továbbított vagy tárolt személyes adat titkosítását olyan rendszerekben vagy hálózatokon, amelyhez a személyes adat megismerésére nem jogosult személyek is hozzáférhetnek.

  (i) Kijelölt biztonsági felelős: Az Adatkezelő biztonsági felelősként az ügyvezetőt jelölte ki, aki az Adatbiztonsági Rendszer kidolgozásáért, működtetéséért és karbantartásáért felel.

  (j) Tesztelés: Az Adatkezelő rendszeresen teszteli az Adatbiztonsági Rendszer fő szabályozóit, alrendszereit és eljárásait annak ellenőrzésére, hogy azokat megfelelően alkalmazzák és azok hatékonyan kezelik az azonosított fenyegetéseket és kockázatokat.

  (k) Adaptálás: Az Adatkezelő nyomon követi és értékeli, szükséges szerint adaptálja az Adatbiztonsági Rendszert a legújabb műszaki és iparági adatbiztonsági fejlesztések, a személyes adatok érzékenysége, az Ügynökséget vagy a személyes adatokat érintő külső vagy belső fenyegetések és az Adatkezelő üzleti struktúrájának változásai (pl. beolvadások, felvásárlások, szövetségek, közös vállalkozások, kiszervezések, információs rendszerek változásai) tükrében.

   

  A meglévő biztonsági intézkedések elegendőek a kockázatok kezeléséhez, a technológia jelenlegi állása és az eddigi tevékenységünkből eredő tapasztalatok alapján.

   

   

  V. AZ ADATVÉDELMI INCIDENSEKKEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

  Adatvédelmi incidensről akkor beszélünk, amikor a személyes adatot vagy adatokat véletlenül vagy jogellenesen:

  - megsemmisítik,

  - elvesztik,

  - megváltoztatják,

  - jogosulatlanul közlik vagy

  - azok jogosulatlanul hozzáférhetővé válnak.

   

  A GDPR - attól függően, hogy az incidens milyen mértékben veszélyezteti a természetes személyek jogait és szabadságait – értesítési kötelezettséget ró ránk, mint Adatkezelőre.

  Amennyiben adatvédelmi incidens következik be, azt a GDPR 33. cikkéből fakadó kötelezettségünk alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnak. Ettől csak abban az esetben tekinthetünk el, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira.

   

  Amennyiben az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységéhez kapcsolódóan következik be, úgy azt indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenteni nekünk. Hasonlóképpen járunk el abban az esetben is, amikor mi vagyunk adatfeldolgozói szerepben.

  Az adatvédelmi incidens bekövetkezésekor haladéktalanul intézkedéseket teszünk az adatvédelmi incidens orvoslására, figyelemmel az incidensből származó esetleges hátrányos következmények mérséklésére, illetve megakadályozására.

  Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk.

  A nyilvántartás célja, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) mint felügyeleti hatóság ellenőrzése során igazolni tudjuk a GDPR-nek való megfelelést.

   

  Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a NAIH-nak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

   

  Az adatvédelmi incidensről az érintetteket is haladéktalanul tájékoztatjuk, amennyiben az a jogaikra és szabadságukra nézve magas kockázattal jár.

  Amennyiben adatkezelésünk során az érintettek személyes adatait érintő, magas kockázatú adatvédelmi incidens következik be, úgy a következő tényekről, körülményekről fogjuk tájékoztatni az érintetteket:

  - az adatvédelmi incidens ismertetése,

  - az adatvédelmi ügyekben illetékes kapcsolattartó nevének és elérhetőségei,

  - az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények ismertetése,

  - az adatkezelő által az incidens orvoslására tervezett vagy megtett intézkedések ismertetése, beleértve az adatvédelmi incidensből származó esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is.

  Az adatvédelmi incidensek kezeléséről részletesen az Adatvédelmi Incidenskezelési Szabályzatunk rendelkezik.

   

   

  1. AZ ÉRINTETT JOGAI

   

  A következőkben részletesen ismertetjük a jogaidat. Az alábbi jogok nem abszolút érvényűek: azok gyakorlásának lehetnek feltételei vagy kivételei is.

  Jogérvényesítési kérelmednek abban az esetben tudunk helyt adni, ha arra az adatvédelmi jogszabályok azt megengedik, illetve, ha az adatvédelmi jogi előírások alapján arra kötelesek vagyunk. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései nem biztosítanak, nem biztosíthatnak számodra olyan jogokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok előírásain túlterjeszkednek. 

   

   

   

   

  ÉRINTETTI JOG

  TARTALMA

  a.       Átlátható tájékoztatáshoz való jog

  Jogod van ahhoz, világos, átlátható, és könnyen érthető tájékoztatást kapj arról, hogy hogyan kezeljük a személyes adataidat és milyen jogokat érvényesíthetsz az adatkezeléssel kapcsolatban. Ennek a kötelezettségünknek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban teszünk eleget.

   

  b.         A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

  Jogod van ahhoz, hogy tájékoztatást kapj arról, hogy kezeljük -e a személyes adataidat, illetve - amennyiben ilyen adatkezelést folytatunk -, mely személyes adataidat, milyen módon kezeljük. Ennek a célja, hogy átlátható legyen számodra a Téged érintő adatkezelési tevékenységünk, hogy ellenőrizhesd, betartjuk -e az adatvédelmi jogi előírásokat.  A személyes adataidhoz való hozzáférést csak akkor tagadhatjuk meg, ha ez személyes adatokat fedhet fel egy másik személyről, vagy más módon negatívan érintené egy másik személy jogait.

  c.      A helyesbítéshez való jog

  Kérheted tőlünk, hogy tegyünk észszerű intézkedéseket a személyes adataid helyesbítése iránt, ha megítélésed szerint pontatlanul kezeljük a személyes adataidat.

  d.         Törléshez való jog

  Ezt a jogot „az elfelejtéshez való jognak” is nevezik, és azt teszi lehetővé, hogy a személyes adataid törlését vagy eltávolítását kérd tőlünk, ha nincs nyomós ok arra, hogy tovább kezeljük azokat, vagy felhasználásuk jogellenes.  A törléshez való jog nem általános, vannak kivételek, pl. ha egy jogi igényérvényesítéssel szembeni védelem indokolja a személyes adataid kezelését.

  e.    Az adatkezelés korlátozásához   való jog

  Jogodban áll „blokkolni” vagy letiltani személyes adataid további felhasználását mindaddig, amíg el nem bíráltuk a helyesbítési kérelmed, vagy a törlés alternatívájaként. Ha a feldolgozás korlátozott, továbbra is tárolhatjuk személyes adataidat, de nem használhatjuk fel azokat tovább a hozzájárulásod vagy jogszabály felhatalmazása nélkül. Annak érdekében, hogy a korlátozásnak eleget tegyünk, listát vezetünk azokról, akik személyes adatainak felhasználását „blokkolták”.

  f.     Adathordozhatósághoz való jog

  Jogod van ahhoz, hogy az általunk kezelt személyes adatokat egy adathordozón megkapd, és ezeket más adatkezelőnek továbbítsd - feltéve, ha személyes adataid kezelése hozzájárulásodon vagy a közöttünk lévő szerződésen alapul, illetve az adatkezelés automatizált módon történik.

  g.      Tiltakozáshoz való jog

  Jogod van ahhoz, hogy saját helyzeteddel kapcsolatos okok miatt tiltakozz személyes adataid kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a személyes adataid kezelését csak abban esetben folytathatjuk tovább, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szembe, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  h.           Jogorvoslathoz való jog

  Jogaid megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhatsz, amelynek módjáról az alábbiakban tájékoztatunk.

   

  Az érintetti jogok gyakorlása során indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatunk a kérelmed nyomán hozott döntésekről, és a tervezett vagy megvalósított intézkedésekről. A tájékoztatást ugyanazon csatornán adjuk meg, amit a kérelem előterjesztésekor használtál, kivéve, ha kifejezetten máshogy kéred.

  VII. HOVÁ FORDULHASZ, HA KÉRDÉSED VAN VAGY JOGORVOSLATTAL SZERETNÉL ÉLNI?

  Ha a személyes adataid kezelésével kapcsolatban további információkat szeretnél kérni vagy a fenti érintetti jogok bármelyikét gyakorolni kívánod, továbbá, ha elégedetlen azzal, ahogyan személyes adatait kezeltük, lépj velünk kapcsolatba!

  Ha kérdésed, vagy bármilyen észrevételed van, az Adatkezelőhöz közvetlenül fordulhatsz:

   

   

  E-mail:                        info@hemphealth.hu

   

   

  Kérjük, adj meg annyi információt, amennyit csak lehetséges, hogy könnyebben azonosíthassuk az általad kért információkat, a kívánt intézkedést, és hogy szerinted miért kell ezt megtenni.

  Kérésed elbírálása előtt további információkat kérhetünk az azonosításod érdekében. Ha nem adod meg a kért információkat, és ennek következtében nem áll módunkban Téged azonosítani, megtagadhatjuk kérelmed teljesítését.

  A szolgáltatásainkhoz kapcsolódó igényeket írásban, e-mail útján jelentheted be.

  Ugyanígy az érintettől érkezett igénynek tekintjük a korábban részünkre megadott e-mail címről érkezett igényt.

  Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a panasz vagy igény benyújtójának megfelelően igazolnia kell érintettségét. Az érintettség igazolása hiányában nem áll módunkban az igény elbírálása, illetve teljesítése.

  A kérelmedre általában a beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolunk. Ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbíthatjuk, ha ez szükséges, figyelembe véve az általad benyújtott kérelmek összetettségét és számát.

  Nem számítunk fel díjat az ilyen kommunikációért vagy tevékenységünkért, kivéve:

  • ha további másolatokat kérsz a kezelt személyes adatairól, felszámíthatjuk az észszerű adminisztrációs költségeinket, vagy
  • ha nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott kérelmeket nyújtasz be, különösen azok ismétlődő jellege miatt, amely esetben felszámíthatjuk ésszerű adminisztrációs költségeinket vagy megtagadhatjuk a kérelem teljesítését.

  A részünkre megküldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tároljuk, majd törüljük, a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben jogi igény érvényesítése merül fel az ügyben, annak érvényesítésére nyitva álló határidőn belül – jellemzően 5 év (lásd: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) – az adat megőrzésre kerül.

   

  Adatvédelmi hatósági eljárás

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, 

  Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

  Telefon: +3613911400

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Honlap: http://www.naih.hu

   

  Bírósághoz fordulás joga

  Személyes adataid kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez (elérhetőségeik itt: https://birosag.hu/torvenyszekek), a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27.) is fordulhatsz.   A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

  VIII. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

  Adatkezelőként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsuk.

  A módosítást követően a felhasználó a következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

   

  2023. augusztus 17.